Blog.Bourgas.Org

Новини от екипа

Skip to: Content | Sidebar | Footer

тест

Бургас с грижа за Черно море

28 April, 2015 (17:59) | Бургас, Общи приказки | от: admin

Община Бургас се оборудва с най-модерна техника за следене на чистотата в Черно море

БургасПрез следващите години Община Бургас ще има на разположение собствена база актуални данни за състоянието на морската вода в нейна акватория. Такова знание ще й даде възможността да следи тенденциите, да прогнозира и да провежда необходимите политики за опазване на своето морско крайбрежие.

Това ще стане възможно, благодарение на проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шумовите смущения в морските води (MARLEN)”, финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Той се изпълнява съвместно от Институт по океанология към Българска академия на науките, Община Бургас и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район – Варна.

Главната му цел е създаване на инструменти за оценка на морската среда чрез прилагане на нови технологии за справяне с трите основни области на интерес, страдащи от липсата на актуални данни:

– Откриване и класифициране на морските отпадъци в крайбрежните райони;

– Регулярен мониторинг, почти в реално време, на еутрофикацията на повърхностните води на големи акватории;

– Мониторинг на подводния шум.

Основните дейности по проекта включват доставка на най-модерно оборудване. Предвижда се закупуване на мобилни океанографски системи за мониторинг на повърхностните води на Черно море, които ще бъдат инсталирани на четири плавателни съда – общинският катамаран „Анастасия“, танкери „NAVI“ и „AGAMEMNON“, РО-РО „Дружба“.

Сред новите придобивки ще са безпилотен летателен апарат с мултиспектрална камера за мониторинг на морските отпадъци и стационарни хидрофони за пасивен акустичен мониторинг на подводния шум. За работа с тази техника ще се обучи специализиран персонал.

Получената информация ще бъде публично достъпна и ще може да се проследява на закупени по проекта информационни табла.

С участието си в този проект Община Бургас показва, че не е забравила ангажиментите си, изброени в Хартата за съпричастност към опазването и бъдещето на Черно море, подписана през 2008 година:

Какво рече кметът на Бургас

Ние, кметовете на българските черноморски общини, осъзнавайки своята човешка преходност и правото на следващите поколения да живеят в един по-добър и чист свят, припознаваме като своя лична каузата за опазване на Черно море.

За постигането на тази цел ние се задължаваме:

*  Да не причинавяме с волни и неволни действия вреда на уникалните природни дадености на Черно море и неговото крайбрежие.

* За запазим и умножим живите ресурси на Черно море и да съхраним бреговата му ивица за бъдещите поколения.

* Безкомпромисно и методично да решаваме проблемите, свързани със замърсяването, свръхулова на риба и хаотичното развитие на бреговата зона.

* Да използваме общественото си влияние, за да обединяваме усилията на хора и институции, насочени към ограничаване на замърсяването в Черно море и възстановяване на околната среда.

* При изготвянето на стратегии за градско развитие, да координираме своите действия така, че те да гарантират балансираното и устойчиво развитие на черноморското крайбрежие.

Векове наред сме черпили без мяра от ресурсите на Черно море, а то е било щедро към нас. Днес е наш ред да се погрижим за него!